แจ้งการชำระเงิน

ธนาคารที่โอนเข้า :

นายพิพัฒน์ พึ่งพรพันธ์
Mr.Pipat Puengpornphan

ชื่อ-นามสกุล :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

จำนวนเงินที่โอน :

วันที่และเวลาที่โอน :

หมายเหตุ (ถ้ามี) :